ปรัชญาการให้บริการ : บริการด้วยความซื่อสัตย์  ดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

หุ้นส่วนและผู้บริหาร

  • ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง (ประธานกรรมการ)

  • นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา (กรรมการผู้จัดการ)

  • นางสุนารี ศุขเอนก(กรรมการบริหาร)

หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี

 
  • นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์

  • ดร.ปรีชา สวน

ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี

  • นางสาวรัชนีกร วิจักขณ์ศิลป์

ผู้จัดการตรวจสอบอาวุโส

  • นายธีรวุฒิ เหล่านภากุล

  • นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว

  • นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ

Visitors: 111,575