ปรัชญาการให้บริการ : บริการด้วยความซื่อสัตย์  ดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ   ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

หุ้นส่วนและผู้บริหาร

  • ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง (ประธานกรรมการ)

  • นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา (กรรมการผู้จัดการ)

  • นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์(หุ้นส่วน และ กรรมการบริหาร)

หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี

  • นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์

  • นางสาวรัชนีกร วิจักขณ์ศิลป์

  • นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว

  • นางสาวรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ

  • นางสาวสุวิมล ศรีประภากร

 ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี

  • นายธีรวุฒิ เหล่านภากุล

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและที่ปรึกษา

  • นายศุภณัฐ อุ่นปิติพงษา

Cookie Message
Visitors: 154,278